РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ЗАХИСТ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Комбінований фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту овочевих культур

від фітофторозу і альтернаріозу.

 

Діюча речовина. Цимоксаніл, 250 г/кг + металаксил, 100 г/кг.

Препаративна форма. Порошок, що змочується.

Хімічна група. Комбінована (алкінпохідні сечовини + похідні феніламідів).

Сумісність. Сумісний з багатьма засобами захисту рослин, окрім лужних. В кожному

конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Трансламінарна та локально-системна дія. Унікальність цього препарату полягає у тому, що він складається з двох діючих речовин, які у вдалому поєднанні доповнюють одна одну та збільшують довготривалість захисної та лікувальної дії препарату. Цимоксаніл проникає через листя, перерозподіляється в тканинах рослин у всі його клітини (трансламінарна дія). Має лікувальну та антиспоруляційну дії, зупиняє процес обміну речовин гриба, сповільнює та припиняє життєві процеси, що проходять у клітинах. Цимоксаніл знищує патоген, що почав розвиватись, навіть через 1 - 2 дні після зараження. Металаксил є системними фунгіцидом захисної, лікувальної та викорінювальної дії. Він пригнічує активні постінфекційні стадії розвитку грибів, попереджує спороутворення і забезпечує захист необроблених частин рослин та нового приросту.

Спектр дії. Фітофтороз, альтернаріоз, септоріоз, несправжня борошниста роса (мілдью).

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, кг/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Строк очікування врожаю, дні

 

Максим.

кратність

обробок

Томати

 

0,75 - 2,0

 

Фітофтороз та інші плямості

 

Обприскування в період вегетації

 

14

 

3

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Картопля

 

0,75 - 2,0

 

Фітофтороз, альтернаріоз

 

Обприскування

в період вегетації

20

 

2

 

Виноград

 

0,5 - 1,0

 

Сіра гниль, мілдью

 

30

 

3

 

Максимальна кількість обробок — 3. Період очікування до збору врожаю – дивитись таблицю.

Норма витрати робочого розчину. Польові культури – 200 - 300 л/га, виноградники – 800 - 1000 л/га. Найкращий результат забезпечується у разі застосування препарату профілактично або на ранніх стадіях розвитку інфекції – до появи видимих симптомів хвороб. Профілактичні обробки проти первинної інфекції проводяться на початку вегетації, додаткові обробки проводяться для запобігання поширення хвороби чи при появі її перших ознак з інтервалом між обробками 8 - 12 днів, залежно від розвитку хвороби та погодних умов. При високому ризику розвитку хвороби (дощові умови) необхідно скоротити інтервали між обробками (8 днів). За сезон проводять 2 - 3 обприскування, починаючи з ранніх фаз росту рослин. Враховуючи біологію збудників фітофторозу картоплі та томатів, мілдью винограду, повторні обробки планують заздалегідь, особливо за сприятливих для патогенів гідротермічних умов.

 

Якісне приготування робочого розчину та покриття рослин під час обприскування, бакові суміші з рідкими азотними добривами підвищують ефективність дії препарату. Обробку доцільно проводити за сприятливих погодних умов (відсутність атмосферних опадів, значної роси, температура повітря від +15 до +25 °С).

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний). Строки виходу людей для проведення механізованих робіт – 3 доби, ручних – 7 діб.

 

Має лікувальну та антиспоруляційну дії;

пригнічує активні постінфекційні стадії розвитку грибів, попереджує спороутворення;

забезпечує захист необроблених частин рослин

та нового приросту;

проявляє тривалу захисну дію.

 

Упаковка. 1 кг
 

Комбинированный фунгицид профилактического и лечебного действия для защиты овощных культур

от фитофтороза и альтернариозу.

 

Действующее вещество. Цимоксанил, 250 г / кг + металаксил, 100 г / кг.

Форма препарата. порошок смачивается.

Химическая группа. Комбинированная (алкинпохидни мочевины + производные фениламидив).

Совместимость. Совместим со многими средствами защиты растений, кроме щелочных. В каждом

конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

 

Механизм действия. Трансламинарна и локально-системное действие. Уникальность этого препарата заключается в том, что он состоит из двух действующих веществ, в удачном сочетании дополняют друг друга и увеличивают продолжительность защитного и лечебного действия препарата. Цимоксанил проникает через листья, перераспределяется в тканях растений во все его клетки (трансламинарна действие). Обладает лечебным и антиспоруляцийну действия, останавливает процесс обмена веществ гриба, замедляет и приостанавливает жизненные процессы, проходящие в клетках. Цимоксанил уничтожает патоген, который начал развиваться, даже через 1 - 2 дня после заражения. Металаксил являются системными фунгицидом защитной, лечебной и викоринювальнои действия. Он подавляет активные постинфекционной стадии развития грибов, предупреждает спорообразования и обеспечивает защиту необработанных частей растений и нового прироста.

Спектр действия. Фитофтороз, альтернариоз, септориоз, ложная мучнистая роса (милдью).

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, кг / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Срок ожидания урожая, дни

 

Максим.

кратность

обработок

Томаты

 

0,75 - 2,0

 

Фитофтороз и другие плямости

 

Опрыскивание в период вегетации

 

14

 

3

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Картофель

 

0,75 - 2,0

 

Фитофтороз, альтернариоз

 

Опрыскивание

в период вегетации

20

 

2

 

Виноград

 

0,5 - 1,0

 

Серая гниль, милдью

 

30

 

3

 

Максимальное количество обработок - 3. Период ожидания до сбора урожая - смотреть таблицу.

Норма расхода рабочего раствора. Полевые культуры - 200 - 300 л / га, виноградники - 800 - 1000 л / га. Наилучший результат обеспечивается при применении препарата профилактически или на ранних стадиях развития инфекции - до появления видимых симптомов болезней. Профилактические обработки против первичной инфекции проводятся в начале вегетации, дополнительные обработки проводятся для предотвращения распространения болезни или при появлении ее первых признаков с интервалом между обработками 8 - 12 дней, в зависимости от развития болезни и погодных условий. При высоком риске развития болезни (дождевые условия необходимо сократить интервалы между обработками (8 дней). За сезон проводят 2 - 3 опрыскивания, начиная с ранних фаз роста растений. Учитывая биологию возбудителей фитофтороза картофеля и томатов, милдью виногра ду, повторные обработки планируют заранее, особенно при благоприятных для патогенов гидротермических условий.

 

Качественное приготовление рабочего раствора и покрытия растений во время опрыскивания, баковые смеси с жидкими азотными удобрениями повышают эффективность действия препарата. Обработку целесообразно проводить при благоприятных погодных условиях (отсутствие атмосферных осадков, значительная росы, температура воздуха от +15 до +25 ° С).

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен). Сроки выхода людей для проведения механизированных работ - 3 суток, ручных - 7 суток.

 

Имеет лечебное и антиспоруляцийну действия;

подавляет активные постинфекционной стадии развития грибов, предупреждает спорообразования;

обеспечивает защиту необработанных частей растений

и нового прироста;

проявляет длительную защитное действие.

 

Упаковка. 1 кг