РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
УНІКАЛЬ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Високоефективний фунгіцид контактно-системної дії для обробки посівів

ріпаку від широкого спектру збудників грибкових хвороб.

 

Діюча речовина. Тебуконазол, 250 г/л.

Препаративна форма. Концентрат суспензії.

Хімічна група. Похідні триазолів.

Сумісність. Можна змішувати з багатьма гербіцидами, регуляторами росту, рідкими добривами, інсектицидами, а також з іншими контактними і системними фунгіцидами. Перед приготуванням робочого розчину доцільно перевірити його на сумісність.

 

Механізм дії. Системна дія. Тебуконазол швидко поглинається рослинами через вегетативні органи та, переміщуючись переважно акропетально, рівномірно розподіляється у центральній частині стебла. Дія тебуконазолу проявляється в пригніченні синтезу ергостеролу в мембранах клітин грибів-патогенів, що призводить до їх відмирання.

Спектр дії. Альтернаріоз, ціліндроспороз ріпаку, борошниста роса, тверда, летюча та кам’яна сажки пшениці, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, плямистості листя.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, л/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Максим.

кількість обробок

Ріпак

 

0,5 - 1,0

 

Альтернаріоз,

ціліндроспороз

Обприскування

в період вегетації

2

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Пшениця

 

0,3 - 0,5

 

Борошниста роса, іржа,

септоріози листя і колосу

Обприскування з початку кущіння до кінця колосіння

 

2

 

Ячмінь

 

Сітчаста плямистість, борошниста роса, іржа, плямистість листя

 

Овес

 

Борошниста роса, іржа,

червоно-бура плямистість

Виноград

 

0,4

 

Оїдіум

 

Обприскування в період вегетації
у чергуванні з іншими препаратами

 

3

 

Максимальна кількість обробок — дивитись таблицю. Період очікування до збору врожаю на ріпаку –50 днів, на зернових – 30, на винограді – 35.

Норма витрати робочого розчину 200 - 300 л/га. Обприскування необхідно провести при появі перших ознак хвороби рослини. Важливим фактором для ефективної дії препарату є якість покриття під час обприскування (достатнє змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину з обробленої поверхні).

 

Якість приготування робочого розчину, бакова суміш з рідкими азотними добривами, своєчасне проведення захисних заходів, сприятливі погодні умови підвищують ефективність дії препарату.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний). Строк виходу людей для проведення механізованих робіт –3 доби, для ручних робіт – не встановлюється.

 

Високоефективний проти широкого спектру хвороб рослин;

довготривалий період захисної дії;

препарат проявляє захисну і профілактичну дії;

проявляє рострегулюючі властивості (знижує висоту стебла, уповільнює ріст вегетативної маси та сприяє інтенсивному розвитку кореневої системи на ріпаку восени);

чітко виражений «стоп-ефект» на посівах озимого ріпаку;

швидко проникає в рослину після проведення обробки.

 

Упаковка. 5 л.

 

Высокоэффективный фунгицид контактно-системного действия для обработки посевов

рапса от широкого спектра возбудителей грибковых болезней.

 

Действующее вещество. Тебуконазол, 250 г / л.

Форма препарата. Концентрат суспензии.

Химическая группа. Производные триазоло.

Совместимость. Можно смешивать со многими гербицидами, регуляторами роста, жидкими удобрениями, инсектицидами, а также с другими контактными и системными фунгицидами. Перед приготовлением рабочего раствора целесообразно проверить его на совместимость.

 

Механизм действия Системное действие. Тебуконазол быстро поглощается растениями через вегетативные органы и, перемещаясь преимущественно акропетально, равномерно распределяется в центральной части стебля. Действие тебуконазолу характеризуется угнетением синтеза эргостерола в мембранах клеток грибов-патогенов, что приводит к их отмиранию.

Спектр действия. Альтернариоз, цилиндроспороз рапса, мучнистая роса, твердая, летучая и каменная головни пшеницы, корневые гнили, плесневение семян, пятнистости листьев.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, л / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Максим.

количество обработок

Рапс

 

0,5 - 1,0

 

Альтернариоз,

цилиндроспороз

Опрыскивание

в период вегетации

2

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Пшеница

 

0,3 - 0,5

 

Мучнистая роса, ржавчина,

септориоз листьев и колоса

Опрыскивание с начала кущения до конца колошения

 

2

 

Ячмень

 

Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина, пятнистость листьев

 

Овес

 

Мучнистая роса, ржавчина,

красно-бурая пятнистость

Виноград

 

0,4

 

Оидиум

 

Опрыскивание в период вегетации
в чередовании с другими препаратами

 

3

 

Максимальное количество обработок - смотреть таблицу. Период ожидания до сбора урожая на рапсе -50 дней, на зерновых - 30, на винограде - 35.

Норма расхода рабочего раствора - 200 - 300 л / га. Опрыскивание необходимо провести при появлении первых признаков болезни растения. Важным фактором для эффективного действия препарата является качество покрытия во время опрыскивания (достаточное смачивание всей поверхности листьев без стекания рабочего раствора с обработанной поверхности).

 

Качество приготовления рабочего раствора, баковая смесь с жидкими азотными удобрениями, своевременное проведение защитных мероприятий, благоприятные погодные условия повышают эффективность действия препарата.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен). Срок выхода людей для проведения механизированных работ -3 суток, для ручных работ - не устанавливается.

 

Высокоэффективный против широкого спектра болезней растений;

длительный период защитного действия;

препарат проявляет защитное и профилактическое действия;

проявляет рострегулюючи свойства (снижает высоту стебля, замедляет рост вегетативной массы и способствует интенсивному развитию корневой системы на рапса осенью);

четко выраженный «стоп-эффект» на посевах озимого рапса;

быстро проникает в растение после проведения обработки.

 

Упаковка. 5 л.