РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ТАНДЕМ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 

 Препаративна форма. Водний розчин.

Сумісність. Сумісний з усіма засобами захисту рослин.

 

Механізм дії. Препарат зменшує поверхневий натяг робочого розчину та забезпечує утворення однорідної плівки, зменшує його стікання з поверхні листя рослин. Це сприяє кращому прилипанню засобів захисту рослин і їх поглинанню рослиною. Таким чином, препарат підвищує ефективність дії пестициду, що особливо важливо під час сухої або прохолодної погоди, коли уповільнюється ріст рослин та погіршується їх змочування робочим розчином.

 

Максимальна кількість обробок та період очікування до збору врожаю – згідно з регламентом застосування засобів захисту рослин.

Норма витрати робочого розчину. ТАНДЕМ застосовується в баковій суміші з пестицидами при обприскуванні сільськогосподарських культур за регламентами використання усіх засобів захисту рослин в концентрації 0,2% (200 мл на 100 л води).

Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнюють водою на 1/3 або половину об'єму при включеному режимі змішування додають необхідну кількість препарату, потім мішалку зупиняють і додають прилипач ТАНДЕМ, після чого доливають воду до повного об'єму резервуара обприскувача та знову включають режим змішування.

 

Різка зміна температурного режиму повітря негативно впливає на властивості препарату.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строк виходу людей на оброблені площі для проведення механізованих та ручних робіт – не встановлюється.

 

• Cприяє кращому прилипанню робочого розчину засобів захисту до рослини, що підвищує їх ефективність та тривалість дії, а також зменшує непродуктивні втрати внаслідок стікання з листової поверхні;

• сприяє прискореному та більш повному проникненню діючих речовин засобів захисту у рослини;

• забезпечує високу та стабільну ефективність дії засобів захисту рослин;

• дозволяє оптимізувати кратність і норми витрати препаратів;

• не загоряється, не спричинює корозії робочих деталей обприскувача, не леткий;

• забезпечує високу ефективність дії бакових сумішей препаратів за умов дотримання технології вирощування культури;

• формуляція прилипача сучасна, зручна у застосуванні на усіх культурах;

• доповнює та оптимізує етапи органогенезу у критичні фази розвитку;

• поліпшує продуктивні процеси культурних рослин;

• гарантує високу агроекономічну ефективність при комбінованому застосуванні з іншими агрохімікатами;

• універсальне застосування у ресурсозберігаючих технологіях вирощування сільськогоспо-дарських культур;

• коефіцієнт використання рослинами ЗЗР при застосуванні ТАНДЕМу досягає 100%;

• підвищує урожайність культур та поліпшує якість товарної продукції;

• нетоксичний для людини та безпечний для навколишнього середовища.

 

Упаковка. 5 л.
 
Форма препарата. Водный раствор.

Совместимость. Совместим со всеми средствами защиты растений.

 

Механизм действия. Препарат уменьшает поверхностное натяжение рабочего раствора и обеспечивает образования однородной пленки, уменьшает его стекания с поверхности листьев растений. Это способствует лучшему прилипанию средств защиты растений и их поглощению растением. Таким образом, препарат повышает эффективность действия пестицида, что особенно важно при сухой или прохладной погоды, когда замедляется рост растений и ухудшается их смачивание рабочим раствором.

 

Максимальное количество обработок и период ожидания до сбора урожая - согласно регламенту применения средств защиты растений.

Норма расхода рабочего раствора. ТАНДЕМ применяется в баковой смеси с пестицидами при опрыскивании сельскохозяйственных культур по регламентам использования всех средств защиты растений в концентрации 0,2% (200 мл на 100 л воды).

Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заполняют водой на 1 / 3 или половину объема при включенном режиме смешивания добавляют необходимое количество препарата, затем мешалку останавливают и добавляют прилипатель ТАНДЕМ, после чего доливают воду до полного объема резервуара опрыскивателя и снова включают режим смешивания .

 

Резкое изменение температурного режима воздуха отрицательно влияет на свойства препарата.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Срок выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных и ручных работ - не устанавливается.

 

• Cприяе лучшем прилипанию рабочего раствора средств защиты к растению, что повышает их эффективность и продолжительность действия, а также уменьшает непроизводительные потери вследствие стекания из листовой поверхности;

• способствует ускоренному и более полному проникновению действующих веществ средств защиты растения;

• обеспечивает высокое и стабильное эффективность действия средств защиты растений;

• позволяет оптимизировать кратность и нормы расхода препаратов;

• не загорается, не вызывает коррозии рабочих деталей опрыскивателя, не летуч;

• обеспечивает высокую эффективность действия баковых смесей препаратов при соблюдении технологии выращивания культуры;

• Формуляция прилипателя современная, удобная в применении на всех культурах;

• дополняет и оптимизирует этапы органогенеза в критические фазы развития;

• улучшает продуктивные процессы культурных растений;

• гарантирует высокую агроэкономическая эффективность при комбинированном применении с другими агрохимикатами;

• универсальное применение в ресурсосберегающих технологиях выращивания сельско-хозяйственных культур;

• коэффициент использования растениями СЗР при применении тандема достигает 100%;

• повышает урожайность культур и улучшает качество товарной продукции;

• нетоксичен для человека и безопасный для окружающей среды.

 

Упаковка. 5 л.