РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
РАПС-КЛЕЙ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Запобігає передчасному розтріскуванню стручків, збільшує урожай ріпаку та покращує його якість.

 

Діюча речовина. Ди-1-п-ментен полімер.

Препаративна форма. Концентрат емульсії.

Сумісність. Сумісний з усіма десикантами, в інших випадках сумісності не потребує.

 

Механізм дії. Розчин препарату, нанесений на стручки, створює полімерну мембрану, яка не зми-вається дощем і запобігає розтріскуванню та висипанню насіння. Плівка є дуже еластичною і може розтягуватись за ростом стручка.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, л/га

Спосіб, час обробки

 

Ріпак

 

1,2

 

Обприскування посівів за три тижні до збирання (без десиканта)

 

0,6 + повна норма десиканту

 

Обприскування посівів за два тижні до збирання

 

Максимальна кількість обробок — 1. Період очікування до збору врожаю – 14 діб.

Норма витрати робочого розчину. Зазвичай обробку препаратом проводять за допомогою авіації при нормі витрати робочої рідини не менше 50 л/га. При застосуванні препарату насіння в стручках достигає рівномірно протягом двох тижнів, після чого можна проводити збирання врожаю.

 

Для досягнення максимального ефекту РАПС-КЛЕЙ доцільно використовувати на початку дозрі-вання, коли помітні перші його ознаки, а саме, коли половина стручків змінила колір з темно-зеленого на світло-зелений. Також можливий контроль за осипанням, якщо стручки (хоч і жовті, проте все ще сирі і гнучкі) не мають пергаментної структури і можуть бути зігнуті в коло без роз-тріскування.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строк виходу людей на оброблені площі для проведення механізованих робіт становить 14 діб.

 

Високоефективна та довготривала дія;

не проявляє токсичності на культуру;

безпечний для бджіл та навколишнього середовища;

вже через годину після застосування не змивається дощем;

високорентабельність та надійність

у застосуванні.

 

Упаковка. 20 л.

 

Предотвращает преждевременное растрескивание стручков, увеличивает урожай рапса и улучшает его качество.

 

Действующее вещество. Ди-1-п-Ментен полимер.

Форма препарата. Концентрат эмульсии.

Совместимость. Совместим со всеми десикантами, в других случаях совместимости не нуждается.

 

Механизм действия Раствор препарата, нанесенный на стручки, создает полимерную мембрану, которая не змы- ется дождем и предотвращает растрескивание и высыпание семян. Пленка является очень эластичной и может растягиваться по росту стручка.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, л / га

Способ, время обработки

 

Рапс

 

1,2

 

Опрыскивание посевов за три недели до уборки (без десиканты)

 

0,6 + полная норма десиканты

 

Опрыскивание посевов за две недели до уборки

 

Максимальное количество обработок - 1. Период ожидания до сбора урожая - 14 суток.

Норма расхода рабочего раствора. Обычно обработку препаратом проводят с помощью авиации при норме расхода рабочей жидкости не менее 50 л / га. При применении препарата семена в стручках созревает равномерно в течение двух недель, после чего можно проводить уборку урожая.

 

Для достижения максимального эффекта РАПС-КЛЕЙ целесообразно использовать в начале созрел-вание, когда заметны первые его признаки, а именно, когда половина стручков изменила цвет с темно-зеленого на светло-зеленый. Также возможен контроль за осыпания, если стручки (хотя и желтые, однако все еще сырые и гибкие) не имеют пергаментной структуры и могут быть согнуты в круг без раз-трискування.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Срок выхода людей на обработанные площади для проведения механизированных работ составляет 14 суток.

 

Высокоэффективная и долговременная действие;

не проявляет токсичности на культуру;

безопасен для пчел и окружающей среды;

уже через час после применения не смывается дождем;

високорентабельнисть и надежность

в применении.

 

Упаковка. 20 л.