РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
РОДЕНТИЦИДИ
КАРТА САЙТА
БРОДІВІТ
БРОМАВІТ
ФОСВІТ
ФОСВІТ (порошок)
 

Саме зараз, осінню, у щурів та мишей припадає пік їх розмноження. За сприятливих умов ці маленькі тваринки можуть знищити та пошкодити до 70 % врожаю. То як же нам, господарям, після збору врожаю, зберегти його від цих напасних шкідників?
В Україні налічується 38 видів гризунів, це ховрахи, миші, щурі та полівки. Всі вони дуже плодючі, ненажерливі, живляться рослинною їжею, добре адаптуються до будь-яких умов, мають гострий слух та добре розвинений нюх. Маючи добре розвинуті органи чуття щурі та миші вільно орієнтуються в просторі, швидко запам’ятовують деталі місць де поселяються. Кожен вид гризунів обирає лише певні місця для поселення, де вони мають вільний доступ до їжі та можуть створити оптимальні умови в норах та гніздах.
Звичайно, проблему появи гризунів краще попередити, аніж потім з нею боротись. Так, основним запобіжним засобом обмеження чисельності гризунів в полі є своєчасне безвтратне збирання врожаю та якісна оранка. На присадибних ділянках – заходи спрямовані на позбавлення гризунів їх притулків та доступу до їжі (очищення від сміття та відходів подвір’я, латання щілин та нір в будинку та господарських спорудах, перевірка час від часу введень технічних комунікацій, тощо).    Але все ж-таки зіткнувшись з ознаками присутності цих шкідників чи то в полі (більш ніж 5-12 жилих колоній на гектар), чи присадибній ділянці  (наявність нір, слідів, екскрементів, пошкоджених гризунами продуктів) потрібно зразу ж розпочинати боротьбу з ними.
Давайте зупинимось більш детально на хімічному методі боротьби. Отже, при використанні хімічного методу отруйні речовини (родентициди) діють при потраплянні в шлунок, легені або печінку. З метою підбору найоптимальнішого препарату в кожному конкретному випадку вони випускаються у формі зернових сумішей, порошків, розчинів, брикетів, паст, галет, суспензій і т.п. Родентициди також різняться за рівнем токсичності: гострі та хронічні (антикоагулянти).
З хатніми мишами та гризунами на приватному секторі борються з допомогою препаратів Крисина смерть, Багіра, Капкан. Оскільки вони випускаються в формі брикетів, сумішей, галет, тощо. у Вас є великий вибір їх можливого використання, тобто біля нір, в норах, в місцях їх частого перебування, і т.д.
Що стосується щурів, то найкраще використовувати препарат Крисина смерть. Застосовуючи цей родентицид у Вас буде 100% результат, оскільки він розроблений з урахуванням того, що щурі можуть передавати інформацію про отруту один одному.
Треба пам’ятати, що боротьбу з гризунами потрібно вести систематично та комплексно. Ви маєте знати, що для досягнення бажаного результату Ви маєте чітко дотримуватися рекомендованих доз, використовувати відповідні препарати та проводити профілактичні роботи. Щоб не розгубитися з вибором найоптимальнішого препарату та отримати вичерпну консультацію про родентициди та по його використанню звертайтеся до спеціалістів .
 

Родентициды
Именно сейчас, осенью, у крыс и мышей приходится пик их размножения. При благоприятных условиях эти маленькие зверьки могут уничтожить и повредить до 70% урожая. Как же нам, хозяевам, после сбора урожая, сохранить его от этих трясение вредителей?
В Украине насчитывается 38 видов грызунов, это суслики, мыши, крысы и полевки. Все они очень плодородны, прожорливы, питаются растительной пищей, хорошо адаптируются к любым условиям, имеют острый слух и хорошо развитое обоняние. Имея хорошо развитые органы чувств крысы и мыши свободно ориентируются в пространстве, быстро запоминают детали мест где поселяются. Каждый вид грызунов выбирает только определенные места для поселения, где они имеют свободный доступ к пище и могут создать оптимальные условия в норах и гнездах.
Конечно, проблему появления грызунов лучше предупредить, чем потом с ней бороться. Так, основным мерой ограничения численности грызунов в поле является своевременное без потерь уборка урожая и качественная вспашка. На приусадебных участках - мероприятия направленные на лишение грызунов их приютов и доступа к пище (очистка от мусора и отходов двор, латание щелей и нор в доме и хозяйственных постройках, проверка периодически вводов технических коммуникаций и т.д.). Но все-таки столкнувшись с признаками присутствия этих вредителей или в поле (более 5-12 жилых колоний на гектар), или приусадебном участке (наличие нор, следов, экскрементов, поврежденных грызунами продуктов) нужно сразу же начинать борьбу с ними.
Давайте остановимся более подробно на химическом методе борьбы. Следовательно, при использовании химического метода ядовитые вещества (родентициды) действуют при попадании в желудок, легкие или печень. С целью подбора оптимального препарата в каждом конкретном случае они выпускаются в форме зерновых смесей, порошков, растворов, брикетов, паст, галет, суспензий и т.п. Родентициды также различаются по степени токсичности: острые и хронические (антикоагулянты).
С домашними мышами и грызунами на частном секторе борются с помощью препаратов Крысин смерть, Багира, Капкан. Поскольку они выпускаются в форме брикетов, смесей, галет и т.д. у Вас есть большой выбор их возможного использования, т.е. около нор, в норах, в местах их частого пребывания, и т.д.
Что касается крыс, то лучше использовать препарат Крысин смерть. Применяя этот родентициды у Вас будет 100% результат, поскольку он разработан с учетом того, что крысы могут передавать информацию о яде друг другу.
Надо помнить, что борьбу с грызунами нужно вести систематически и комплексно. Вы должны знать, что для достижения желаемого результата Вы должны четко придерживаться рекомендованных доз, использовать соответствующие препараты и проводить профилактические работы. Чтобы не растеряться с выбором оптимального препарата и получить исчерпывающую консультацию о родентициды и по его использованию обращайтесь к специалистам.