РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
РЕГУЛЯТОРИ
КАРТА САЙТА
БЕРЕГИНЯ
ГУЛІВЕР
СЕНЬЙОР ПОМІДОР
 

Серед них найбільш детально вивченими є ауксини. Доведено, що вони беруть
участь у регуляції різноманітних ростових і формоутворюючих процесів,
зокрема стимулюють розтягування клітин і активують ферменти,  що
відповідають за міцність клітинної стінки.
Гібереліни виділено з рослин і мікроорганізмів.  Серед них найбільш
поширеним є гіберелін А3 (гіберелінова кислота),  який прискорює ріст,  що“Наукові доповіді НАУ” 2006–4(5) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-4/06wawsar.pdf 3
пов’язано зі стимуляцією клітинного поділу,  хоча може спричинювати
й розтягування клітин.
Цитокініни впливають на ряд фізіолого-біохімічних процесів,
стимулюючи синтез основних біомакромолекул —  білків і нуклеїнових
кислот, активізуючи клітинний поділ, підвищуючи інтенсивність фотосинтезу,
прискорюючи транспортні процеси у мембранах,  регулюючи надходження
елементів живлення в клітину рослини,  виконуючи захисну дію від
несприятливих екологічних факторів.
До синтетичних РРР належать препарати,  що є структурними
аналогами природних фітогормонів, а також гербіциди та ретарданти.
Аналіз стану використання біологічно активних речовин показує, що
в усьому світі на великих площах застосовують не ендогенні сполуки,
а синтетичні РРР [2, 3]. Фітогормони природного походження через їх високу
вартість за деякими винятками недоцільно застосовувати у виробничих
умовах.
Нині в Україні проводяться багатопланові роботи зі створення РРР
нового покоління  (синтетичних і природних),  починаючи з первинного
скринінгу цих речовин і всебічних досліджень їх фізико-хімічних,
фізіологічних та токсикологічних властивостей до впровадження
в сільськогосподарське виробництво [4, 5].  Синтезовано понад 125  сполук
похідних піридину,  зокрема N-оксидів піридину.  серед них виявлено
екологічно нешкідливі речовини,  що при низьких нормах витрат
характеризуються високою фунгіцидною, бактерицидною та рістрегулюючою
активністю.  На основі цих сполук та їх композицій з природними
біостимуляторами розроблено ряд ефективних,  низьковитратних,  екологічно
безпечних РРР і технологій їх застосування для більшості
сільськогосподарських культур [6].
Встановлено,  що ці препарати малотоксичні і згідно з санітарно-
гігієнічною класифікацією належать до III–IV класів небезпеки. Вони швидко“Наукові доповіді НАУ” 2006–4(5) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-4/06wawsar.pdf 4
утилізуються сапротрофними мікроорганізмами,  нетоксичні для ґрунтової
мікрофлори і фауни,  гідробіонтів,  комах-запилювачів,  інших біологічних
об’єктів [5].
Широкомасштабне виробниче застосування РРР у нашій державі тільки
розпочинається.  Тому для успішного їх практичного використання важливе
значення мають результати досліджень закономірностей дії цих препаратів.
Так,  показано,  що фітогормони виявляють свою дію лише тоді,  коли
в рослинах їх недостатньо  (при проростанні насіння,  цвітінні,  порушенні
цілісності організму,  при дії несприятливих умов зовнішнього середовища
тощо). Фізіологічна дія фітогормонів та ефективність їх застосування залежать
також від виду і концентрації препаратів, виду рослин, фази їх росту, розвитку
і фізіологічного стану,  рівня мінерального живлення,  а також кліматичних
умов [7].
Як свідчить аналіз,  основними напрямами застосування вітчизняних
РРР є вирощування основних сільськогосподарських культур,  в основному
зернових,  овочевих,  технічних [4, 6, 8].  Польові випробування препарату
триман-1  як при передпосівній обробці насіння,  так і при обприскуванні
посівів при нормі витрати 5–20  г на 1  т насіння чи на 1  гектар посівів на
ґрунтах різних типів України свідчать про позитивний вплив його на ріст,
розвиток і урожай сільськогосподарських культур  (зернових,  кормових,
технічних,  овочевих)  і якість рослинної продукції.  Так,  збільшення урожаю
зернових культур при застосуванні триману-1 складало 14–26 %, вмісту білка
— 0,6–1,5 % і клейковини — 1,5 % [8, 9].
 

РЕГУЛЯТОРЫ
Среди них наиболее подробно изученными являются ауксины. Доказано, что они берут
участие в регуляции различных ростовых и формообразующих процессов,
частности стимулируют растяжение клеток и активируют ферменты,
отвечают за прочность клеточной стенки.
Гиббереллинов выделено из растений и микроорганизмов. Среди них наиболее
распространено гиббереллин А3 (гиберелинова кислота), который ускоряет рост, что "Научные доклады НАУ" 2006-4 (5) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-4/06wawsar.pdf 3
связано со стимуляцией клеточного деления, хотя может вызвать
и растяжения клеток.
Цитокинины влияют на ряд физиолого-биохимических процессов,
стимулируя синтез основных биомакромолекул - белков и нуклеиновых
кислот, активизируя клеточное деление, повышая интенсивность фотосинтеза,
ускоряя транспортные процессы в мембранах, регулируя поступление
элементов питания в клетку растения, выполняя защитное действие от
неблагоприятных экологических факторов.
К синтетическим РРР относятся препараты, которые являются структурными
аналогами природных фитогормонов, а также гербициды и ретарданты.
Анализ использования биологически активных веществ показывает, что
во всем мире на больших площадях применяют не эндогенные соединения,
а синтетические РРР [2, 3]. Фитогормоны природного происхождения за их высокой
стоимость за некоторыми исключениями нецелесообразно применять в производственных
условиях.
Сейчас в Украине проводятся многоплановые работы по созданию РРР
нового поколения (синтетических и природных), начиная с первичного
скрининга этих веществ и всесторонних исследований их физико-химических,
физиологических и токсикологических свойств к внедрению
в сельскохозяйственное производство [4, 5]. Синтезированы более 125 соединений
производных пиридина, в частности N-оксидов пиридина. среди них выявлено
экологически безвредные вещества, при низких нормах расходов
характеризуются высокой фунгицидной, бактерицидным и ристрегулюючих
активностью. На основе этих соединений и их композиций с естественными
биостимуляторами разработан ряд эффективных, низкозатратных, экологически
безопасных РРР и технологий их применения для большинства
сельскохозяйственных культур [6].
Установлено, что эти препараты малотоксичны и согласно санитарно-
гигиенической классификации относятся к III-IV классов опасности. Они быстро "Научные доклады НАУ" 2006-4 (5) http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2006-4/06wawsar.pdf 4
утилизируются сапротрофными микроорганизмами, нетоксичны для почвенной
микрофлоры и фауны, гидробионтов, насекомых-опылителей, других биологических
объектов [5].
Широкомасштабное производственное применение РРР в нашем государстве только
начинается. Поэтому для успешного их практического использования важное
значение имеют результаты исследований закономерностей действия этих препаратов.
Так, показано, что фитогормоны проявляют свое действие лишь тогда, когда
в растениях их недостаточно (при прорастании семян, цветении, нарушении
целостности организма, при воздействии неблагоприятных условий внешней среды
т.п.). Физиологическое действие фитогормонов и эффективность их применения зависят
также от вида и концентрации препаратов, вида растений, фазы их роста, развития
и физиологического состояния, уровня минерального питания, а также климатических
условий [7].
Как показывает анализ, основными направлениями применения отечественных
РРР является выращивания основных сельскохозяйственных культур, в основном
зерновых, овощных, технических [4, 6, 8]. Полевые испытания препарата
прикрепленные-1 как при предпосевной обработке семян, так и при опрыскивании
посевов при норме расхода 5-20 г на 1 т семян или на 1 гектар посевов на
почвах различных типов Украине свидетельствуют о положительном влиянии его на рост,
развитие и урожай сельскохозяйственных культур (зерновых, кормовых,
технических, овощных) и качество растительной продукции. Так, увеличение урожая
зерновых культур при применении прикрепленные-1 составляло 14-26%, содержания белка
- 0,6-1,5% и клейковины - 1,5% [8, 9].