РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ІНСЕКТИЦИДИ
КАРТА САЙТА
АНТИГУСІНЬ
АНТИКОЛОРАД
ДИМЕВІТ
ЗЕТАВІТ-АГРО
ЛЮКС
ПІРІМІВІТ
ПРОТИ КОЛОРАДА
ФАС
ХЛОРПІРІВІТ-АГРО
ЦИПЕРВІТ-АГРО
ІНСЕКТИЦИДИ
 

Інсектициди (від линського insectum — комаха і caedo — вбиваю)  — хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах.
Певні комахи суттєво знижують, а в деяких випадках можуть повністю знищити врожай сільськогосподарських культур. Живлячись вегетативними чи генеративними органах рослин, крім прямого зменшення врожаю і його якості, шкідливі комахи і кліщі є джерелами розповсюдження вірусних і грибкових захворювань рослин.
Інсектициди використовують для захисту рослин від таких шкідливих комах. Контролюючи шкідників інсектициди допомагають попередити втрати врожаю і покращити його якість. Основні культури, де використовують інсектициди — зернові, плодові, овочеві культури і картопля.
В залежності від шляхів, якими інсектициди проникають в організм комахи, їх розділяють на 4 групи - кишкові, контактні, системні, фуміганти.
Кишкові інсектициди, що потрапляють в організм комахи через рот, — більшість неорганічних з'єднань миш'яку (арсенати кальцію, магнію, барії, свинцю, арсеніт кальцію), кремнефторіди і фториди металів, тіодіфеніламін і група спеціальних препаратів (ейлани, мітін, ірган і ін.), що використовуються для захисту шерсті і хутра від молі.
Контактні інсектициди, які проникають в організм комахи через шкірні покриви, — органічні сполуки фосфору, хлору, азоту і сірки, піретріни і піретроїди.
Системні, або внутрішньорослинні, інсектициди поглинаються корінням і листям рослин переміщаються по судинній системі з живильними речовинами і роблять рослини отруйними для паразитуючих комах — метилмеркаптофос, фосфамід тощо. Системні інсектициди (фосфорорганічні) використовують також для боротьби з ектопаразитами тварин (після введення препарату кров тварини стає токсичною для комах), для дератизації (гинуть тварина — резервуар інфекціїі її переносники-паразити). Для боротьби з вошивістю у людини у виняткових випадках застосовують бутадіон. При однократному прийомі кров людини протягом двох тижнів зберігає інсектицидні властивості.
Фуміганти, або дихальні інсектициди, потрапляють в організм комах в пароподібному або газоподібному стані через трахейну систему в процесі дихання. До них відносяться, наприклад, гексахлорбутадієн і діхлорфос. В цю ж групу можна включити тонкорозмелені силікати й мінеральні олії, що порушують функції дихальних органів комах.
Прийнята класифікація інсектицидів умовна оскільки більшість з них може проникати в організм комахи одночасно декількома дорогами. У зв'язку з цим деякі препарати відносять до тієї або іншої групи, враховуючи основну дорогу вступу їх в організм комахи.
Інсектициди застосовують способами обприскування, обпилювання, фумігації, протравлення тощо. Форми препаратів всілякі — дусти, емульсії або суспензії, змочувані порошки і таке інше.
Виробництво інсектицидів у цілому збільшується. В той же час світове виробництво неорганічних інсектицидів, таких, як з'єднання миш'яку і фтору, через їх високу отруйність отруйності систематично скорочується, а у ряді країн Європи зовсім припинено. Загальне ж зростання виробництва відбувається за рахунок збільшення випуску нових органічних препаратів. Асортимент інсектицидів у всьому світі налічує тисячі назв.
По мірі отруйності для людини і теплокровних тварин інсектициди ділять на 4 групи: сильнодіючі летальна доза до 50, високотоксичні 50—200, середньотоксичні 200—1000, малотоксичні(понад 1000 міліграмів на 1 кілограм маси. Тривалість дії інсектицидів на рослинах або в організмі тварин вельми різна — від одного дня до декількох років. Щоб попередити несприятливу дію інсектицидів – потрапляння у водоймища, отруєння бджіл, джмелів і інших комах-обпилювачів, паразитичних і хижих комах, накопичення в тваринах і рослинних продуктах, в кормах і тощо, необхідно строго дотримуватися правил їх зберігання, використання і транспортування.
 

Инсектициды

 Инсектициды (от Линский insectum - насекомое и caedo - убиваю) - химические препараты для защиты растений от вредных насекомых.
Определенные насекомые существенно снижают, а в некоторых случаях могут полностью уничтожить урожай сельскохозяйственных культур. Питаясь вегетативными или генеративных органах растений, помимо прямого снижения урожая и его качества, вредные насекомые и клещи являются источниками распространения вирусных и грибковых заболеваний растений.
Инсектициды используют для защиты растений от таких вредных насекомых. Контролируя вредителей инсектициды помогают предупредить потери урожая и улучшить его качество. Основные культуры, где используют инсектициды - зерновые, плодовые, овощные культуры и картофель.
В зависимости от путей, которыми инсектициды проникают в организм насекомого, их разделяют на 4 группы - кишечные, контактные, системные, фумиганты.
Кишечные инсектициды, попадающие в организм насекомого через рот, - большинство неорганических соединений мышьяка (арсенаты кальция, магния, бария, свинца, арсенит кальция), кремнефторида и фториды металлов, тиодифениламин и группа специальных препаратов (ейланы, Митин, ирган и др.), используемых для защиты шерсти и меха от моли.
Контактные инсектициды, которые проникают в организм насекомого через кожные покровы, - органические соединения фосфора, хлора, азота и серы, пиретрины и пиретроиды.
Системные, или внутришньорослинни, инсектициды поглощаются корнями и листьями растений перемещаются по сосудистой системе с питательными веществами и делают растения ядовитыми для паразитирующих насекомых - метилмеркаптофос, фосфамид т.д. Системные инсектициды (фосфорорганические) используют также для борьбы с эктопаразитами животных (после введения препарата кровь животного становится токсичной для насекомых), для дератизации (погибают животное - резервуар инфекциии ее переносчики-паразиты). Для борьбы с вшивость у человека в исключительных случаях применяют бутадион. При однократном приеме кровь человека в течение двух недель сохраняет инсектицидные свойства.
Фумиганты, или дыхательные инсектициды, попадают в организм насекомых в парообразном или газообразном состоянии через трахейную систему в процессе дыхания. К ним относятся, например, гексахлорбутадиен и дихлорфос. В эту же группу можно включить тонкорозмелени силикаты и минеральные масла, нарушающие функции дыхательных органов насекомых.
Принятая классификация инсектицидов условна поскольку большинство из них может проникать в организм насекомого одновременно несколькими путями. В связи с этим некоторые препараты относят к той или иной группы, учитывая основную дорогу вступления их в организм насекомого.
Инсектициды применяют способами опрыскивания, опилки, фумигации, протравливания и т.д. Формы препаратов разнообразны - дуст, эмульсии или суспензии, смачиваемые порошки и т.д.
Производство инсектицидов в целом увеличивается. В то же время мировое производство неорганических инсектицидов, таких, как соединения мышьяка и фтора, за их высокой ядовитости ядовитости систематически сокращается, а в ряде стран Европы совсем прекращено. Общий же рост производства происходит за счет увеличения выпуска новых органических препаратов. Ассортимент инсектицидов во всем мире насчитывает тысячи названий.
По мере ядовитости для человека и теплокровных животных инсектициды делят на 4 группы: сильнодействующие летальная доза до 50, высокотоксичные 50-200, середньотоксични 200-1000, малотоксичные (свыше 1000 мг на 1 килограмм массы. Продолжительность действия инсектицидов на растениях или в организме животных весьма различна - от одного дня до нескольких лет. Чтобы предупредить неблагоприятное действие инсектицидов - попадание в водоемы, отравление пчел, шмелей и других насекомых-опылителей, паразитических и хищных насекомых, накопление в животных и растительных продуктах, в кормах и т.п., необходимо строго соблюдать правила их хранения, использования и транспортировки