РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ДЖЕК ПОТ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Комбінований системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту плодових культур від борошнистої роси, парші та інших хвороб.

 

Діюча речовина. Пенконазол, 100 г/л + дифеноконазол, 200 г/л.

Препаративна форма. Концентрат емульсії.

Хімічна група. Похідні триазолів.

Сумісність. Добре змішується з багатьма засобами захисту рослин за виключенням лужних, проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Системна та трансламінарна дії. Швидко проникає в рослину та розноситься по ній, що забезпечує тривалий захист, зменшує ризик змиву дощем (через 2 години після обробки дощ не призведе до зниження ефективності дії препарату).

Спектр дії. Борошниста роса, парша, гниль плодів, кучерявість листя, оїдіум винограду.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, л/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Строк

очікування, дні

 

Максимальна кількість

обробок

Яблуня

 

0,3 - 0,4

 

Борошниста роса, парша

 

Обприскування в період вегетації

 

30

 

3

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Груша, абрикос

 

0,3 - 0,4

 

Борошниста роса, парша

 

Обприскування в період вегетації

 

30

 

3

 

Персик

 

Борошниста роса, парша, гниль плодів, кучерявість листя

 

30

 

2

 

Виноград

 

0,15 - 0,25

 

Борошниста роса, оїдіум

 

20

 

4

 

Огірки відкритого ґрунту

 

0,15 - 0,20

 

Борошниста роса

 

2

 

Огірки закритого ґрунту

 

0,25

 

3

 

3

 

Максимальна кількість обробок — 4. Період очікування до збору врожаю – дивитись таблицю.

Норма витрати робочого розчину 800 - 1000 л/га. Для приготування робочого розчину бак обприскувача заливають водою на 1/3 частину обґєму, вмикають режим змішування і додають необхідну кількість препарату. Доливають бак обприскувача до повного обґєму при ввімкненому режимі змішування. Під час внесення препарату режим змішування повинен бути постійно включений з метою підтримки робочого розчину в однорідному стані.

Норми витрат робочого розчину необхідно вибирати в залежності від фази розвитку культури та ступеня розвитку хвороби. Мінімальні норми витрат використовуються на початку вегетації та низькому інфекційному фоні; максимальні — при повному розвитку листової поверхні та високому інфекційному фоні.

Найкращий результат досягається при профілактичному застосуванні. Профілактичні обробки проти первинної інфекції збудника борошнистої роси проводяться на початку вегетації. Додаткові обробки проводяться для запобігання поширення хвороби чи при появі перших ознак хвороби з інтервалом між ними 14 – 21 день, залежно від розвитку хвороби та погодних умов. При високомуризику розвитку хвороби необхідно скоротити інтервали між обробками (10 днів). За сезон проводять 2 – 4 обприскування в основний період розвитку борошнистої роси, який починається в період цвітіння культури та продовжується до стадії дозрівання плодів. ДЖЕК ПОТ можна використовувати куративно (лікувально) протягом 4 діб з моменту початку ураження. У разі необхідності після обробки препаратом ДЖЕК ПОТ використовуйте контактні фунгіциди.

 

Своєчасність проведення захисних заходів, висока якість проведення технологій внесення препарату, сприятливі погодні умови (відсутність атмосферних опадів, значної роси, температура повітря від +15 до +25 °С).

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строки виходу людей для механізованих робіт – 3 доби, ручних – 7 діб.

 

Проявляє високу профілактичну, лікувальну та викорінюючу дії;

захищає усі частини рослини та проявляє тривалу системну дію;

зменшує кількость обробок за сезон, гнучкий у строках застосування;

покращує якість продукції, збільшує кількість плодових формувань;

швидко поглинається, зменшує ризик змиву дощем;

надзвичайно ефективний за високих температур повітря;

відмінно переноситься рослиною;

не має загрози виникнення резистентності;

сприяє зменшенню хімічного навантаження на культуру та екосистему;

значна економія коштів.

 

Упаковка. 5 л.

 

Комбинированный системный фунгицид профилактического и лечебного действия для защиты плодовых культур от мучнистой росы, парши и других болезней.

 

Действующее вещество. Пенконазол, 100 г / л + дифеноконазол, 200 г / л.

Форма препарата. Концентрат эмульсии.

Химическая группа. Производные триазоло.

Совместимость. Хорошо смешивается со многими средствами защиты растений за исключением щелочных, однако в каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

 

Механизм действия Системная и трансламинарна действия. Быстро проникает в растение и разносится по ней, что обеспечивает длительную защиту, уменьшает риск смыва дождем (через 2 часа после обработки дождь не приведет к снижению эффективности препарата.

Спектр действия. Мучнистая роса, парша, гниль плодов, кучерявость листья, оидиуму винограда.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, л / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Срок

ожидания, дни

 

Максимальное количество

обработок

Яблоня

 

0,3 - 0,4

 

Мучнистая роса, парша

 

Опрыскивание в период вегетации

 

30

 

3

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Груша, абрикос

 

0,3 - 0,4

 

Мучнистая роса, парша

 

Опрыскивание в период вегетации

 

30

 

3

 

Персик

 

Мучнистая роса, парша, гниль плодов, кучерявость листьев

 

30

 

2

 

Виноград

 

0,15 - 0,25

 

Мучнистая роса, оидиуму

 

20

 

4

 

Огурцы открытого грунта

 

0,15 - 0,20

 

Мучнистая роса

 

2

 

Огурцы закрытого грунта

 

0,25

 

3

 

3

 

Максимальное количество обработок - 4. Период ожидания до сбора урожая - смотреть таблицу.

Норма расхода рабочего раствора - 800 - 1000 л / га. Для приготовления рабочего раствора бак опрыскивателя заливают водой на 1 / 3 часть обгему, включают режим смешивания и добавляют необходимое количество препарата. Доливают бак опрыскивателя до полного обгему при включенном режиме смешивания. При внесении препарата режим смешивания должен быть постоянно включен с целью поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.

Нормы расхода рабочего раствора необходимо выбирать в зависимости от фазы развития культуры и степени развития болезни. Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и низком инфекционном фоне; максимальные - при полном развитии листовой поверхности и высокому инфекционном фоне.

Наилучший результат достигается при профилактическом применении. Профилактические обработки против первичной инфекции возбудителя мучнистой росы проводятся в начале вегетации. Дополнительные обработки проводятся для предотвращения распространения болезни или при появлении первых признаков болезни с интервалом между ними 14 - 21 день, в зависимости от развития болезни и погодных условий. При високомуризику развития болезни необходимо сократить интервалы между обработками (10 дней). За сезон проводят 2 - 4 опрыскивания в основной период развития мучнистой росы, который начинается в период цветения культуры и продолжается до стадии созревания плодов. ДЖЕК ПОТ можно использовать куративно (лечебно) в течение 4 суток с момента начала поражения. В случае необходимости после обработки препаратом ДЖЕК ПОТ используйте контактные фунгициды.

 

Своевременность проведения защитных мероприятий, высокое качество проведения технологий внесения препарата, благоприятные погодные условия (отсутствие атмосферных осадков, значительная росы, температура воздуха от +15 до +25 ° С).

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Сроки выхода людей для механизированных работ - 3 суток, ручных - 7 суток.

 

Проявляет высокую профилактическую, лечебную и искореняя действия;

защищает все части растения и проявляет длительную системное действие;

уменьшает количество обработок за сезон, гибкий в сроках применения;

улучшает качество продукции, увеличивает количество плодовых формирований;

быстро поглощается, уменьшает риск смыва дождем;

чрезвычайно эффективный при высоких температурах воздуха;

отлично переносится растением;

не существует угрозы возникновения резистентности;

способствует уменьшению химической нагрузки на культуру и экосистему;

значительная экономия средств.

 

Упаковка. 5 л.