РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ФУНДАЗИМ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 

 

Високоефективний фунгіцид системної дії проти широкого спектру хвороб сільськогосподарських культур
та садово-паркових насаджень.

 

Діюча речовина. Беноміл, 500 г/кг.

Препаративна форма. Порошок, що змочується.

Хімічна група. Похідні бензимідазолу.

Сумісність. Сумісний з іншими засобами захисту рослин і агрохімікатами, що не мають лужної реакції. Не рекомендуються бакові суміші або чергування з препаратами групи бензимідазолу або тіофанату.

 

Механізм дії. Системна дія. Беноміл швидко проникає у рослину та гальмує процес ділення клітин патогенів, які викликають борошнисту росу, види гнилей і пліснявінь, церкоспороз, аскохітоз, фузаріоз.

Спектр дії. Борошниста роса, снігова пліснява, церкоспорельоз, кореневі гнилі, деякі плямистості, фузаріозне в’янення, аскохітоз, сіра гниль та інші.

Культура

 

Норма витрати

препарату, кг/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Зернові злакові

 

0,3 - 0,6

 

Борошниста роса, снігова

пліснява, церкоспорельоз

Обприскування в період вегетації

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Соя

 

0,3 - 0,5

 

Антракноз, борошниста роса

 

Обприскування в період вегетації

 

Ріпак

 

0,5 - 0,6

 

Борошниста роса, фомоз

 

Цукрові буряки

 

0,6 - 0,8

 

Борошниста роса, церкоспороз

 

Малина

(розсадники)

1,5

 

Пурпурова плямистість,

сіра гниль

Обприскування в період вегетації 0,15% суспензією препарату. Забороняється реалізація ягід

 

Суниці (маточники)

 

3,0

 

Фузаріозне та вертицильозне в’янення

 

Поливання ґрунту 0,1 - 0,2% суспензією препарату під корінь

 

Квіти

 

1,0 - 1,5

 

Борошниста роса

 

Обприскування в період вегетації

 

Пшениця, ячмінь, жито, овес

 

2,0 - 3,0

 

Летюча, тверда сажки, кореневі гнилі, снігова пліснява

 

Обробка насіння перед

висіванням

(10 л води на 1 т насіння)

Просо

 

2,0

 

Фузаріозна коренева гниль, сажка

 

Люпин, горох

 

2,0 - 3,0

 

Аскохітоз, фузаріоз, антракноз, сіра гниль, пліснявіння насіння

 

Максимальна кількість обробок — 2. Період очікування до збору врожаю зернових – 30 днів,
цукрових буряків – 30, квітів – 5, на інших культурах – не встановлюється.

Норма витрати робочого розчину. 200 - 300 л/га. ФУНДАЗИМ використовується для обприскування рослин в період вегетації, протруювання насіння та посадкового матеріалу, знезараження ґрунту.

 

Перед застосування необхідно зробити маточний розчин препарату. Після чого бак обприскувача заливають водою на 1/3 частину об'єму, вмикають режим змішування і додають необхідну кількість препарату. Доливають бак обприскувача до повного обґєму при ввімкненому режимі змішування. Під час внесення препарату режим змішування повинен бути постійно включений з метою підтримки робочого розчину в однорідному стані.

Обробку доцільно проводити при температурі в межах від +15 до +24 °С. Важливим фактором для ефективної дії препарату є якість покриття під час обприскування (достатнє змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину з обробленої поверхні).

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строки виходу людей для проведення механізованих робіт – 3 доби, ручних – 7 діб.

 

Широкий спектр захисної дії;

високоефективний проти багатьох збудників грибкових хвороб;

сприяє оздоровленню рослин;

стійкий до атмосферних опадів;

має подовжений період захисної дії;

не проявляє токсичного впливу на ґрунтову

мікрофлору та азотфіксуючі бактерії;

добре змішується з іншими засобами захисту рослин.

 

Упаковка. 1 кг, 5 кг.

 

Высокоэффективный фунгицид системного действия против широкого спектра болезней сельскохозяйственных культур
и садово-парковых насаждений.

 

Действующее вещество. Беномил, 500 г / кг.

Форма препарата. порошок смачивается.

Химическая группа. Производные бензимидазола.

Совместимость. Совместим с другими средствами защиты растений и агрохимикатами, не имеющих щелочной реакции. Не рекомендуются баковые смеси или чередование с препаратами группы бензимидазола или тиофанату.

 

Механизм действия Системное действие. Беномил быстро проникает в растение и тормозит процесс деления клеток патогенов, вызывающих мучнистую росу, виды гнилей и плиснявинь, церкоспороз, аскохитоз, фузариоз.

Спектр действия. Мучнистая роса, снежная плесень, церкоспорельоз, корневые гнили, некоторые пятнистости, фузариозное увядание, аскохитоз, серая гниль и другие.

Культура

 

Норма расхода

препарата, кг / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Зерновые злаковые

 

0,3 - 0,6

 

Мучнистая роса, снежная

плесень, церкоспорельоз

Опрыскивание в период вегетации

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Соя

 

0,3 - 0,5

 

Антракноз, мучнистая роса

 

Опрыскивание в период вегетации

 

Рапс

 

0,5 - 0,6

 

Мучнистая роса, фомоз

 

Сахарная свекла

 

0,6 - 0,8

 

Мучнистая роса, церкоспороз

 

Малина

(Питомники)

1,5

 

Пурпурная пятнистость,

серая гниль

Опрыскивание в период вегетации 0,15% суспензией препарата. Запрещается реализация ягод

 

Земляника (маточники)

 

3,0

 

Фузариозное и вертицильозне увядание

 

Полива почвы 0,1 - 0,2% суспензией препарата под корень

 

Цветы

 

1,0 - 1,5

 

Мучнистая роса

 

Опрыскивание в период вегетации

 

Пшеница, ячмень, рожь, овес

 

2,0 - 3,0

 

Летучая, твердая головни, корневые гнили, снежная плесень

 

Обработка семян перед

высеванием

(10 л воды на 1 т семян)

Просо

 

2,0

 

Фузариозная корневая гниль, головня

 

Люпин, горох

 

2,0 - 3,0

 

Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, плесневение семян

 

Максимальное количество обработок - 2. Период ожидания до сбора урожая зерновых - 30 дней,
сахарной свеклы - 30, цветов - 5, на других культурах - не устанавливается.

Норма расхода рабочего раствора. 200 - 300 л / га. ФУНДАЗИМ используется для опрыскивания растений в период вегетации, протравливание семян и посадочного материала, обеззараживание почвы.

 

Перед применения необходимо сделать маточный раствор препарата. После чего бак опрыскивателя заливают водой на 1 / 3 часть объема, включают режим смешивания и добавляют необходимое количество препарата. Доливают бак опрыскивателя до полного обгему при включенном режиме смешивания. При внесении препарата режим смешивания должен быть постоянно включен с целью поддержания рабочего раствора в однородном состоянии.

Обработку целесообразно проводить при температуре в пределах от +15 до +24 ° С. Важным фактором для эффективного действия препарата является качество покрытия во время опрыскивания (достаточное смачивание всей поверхности листьев без стекания рабочего раствора с обработанной поверхности).

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Сроки выхода людей для проведения механизированных работ - 3 суток, ручных - 7 суток.

 

Широкий спектр защитного действия;

высокоэффективный против многих возбудителей грибковых болезней;

способствует оздоровлению растений;

устойчивый к атмосферным осадкам;

имеет удлиненный период защитного действия;

не проявляет токсического воздействия на грунтовую

микрофлору и азотфиксирующие бактерии;

хорошо смешивается с другими средствами защиты растений.

 

Упаковка. 1 кг, 5 кг.