РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ДЕЗАРАЛ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Системний фунгіцид та протруйник для захисту посівів зернових колосових культур. ДЕЗАРАЛ — надійний препарат профілактичної та лікувальної дії проти багатьох грибкових хвороб листя, стебел і колосу, а також протруйник з широким спектром дії.

 

Діюча речовина. Карбендазим, 500 г/л.

Препаративна форма. Концентрат суспензії.

Хімічна група. Похідні дитіокарбамінової кислоти.

Сумісність. Добре змішується з іншими засобами захисту рослин, проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Має системну дії. Карбендазим — інгібітор грибів-патогенів на всіх фазах їх розвитку. ДЕЗАРАЛ пригнічує розвиток збудників хвороб на ранній стадії, захищаючи рослину від внутрішніх та зовнішних інфекцій, що передаються через насіння та ґрунт.

Спектр дії. Борошниста роса, септоріоз, плямистість листя, альтернаріоз, церкоспороз, кореневі гнилі.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Зернові колосові (ярі, озимі)

 

0,5 л/га

 

Борошниста роса, септоріоз, гельмінто-

споріоз, іржа, церкоспорельоз, кореневі гнилі, пліснявіння, плямистості та інші

Обприскування в період вегетації

(після закінчення кущіння

до появи 2-го вузла)

1,5 л/т

 

Сажкові хвороби, фузаріоз, снігова пліснява, кореневі гнилі та інші

 

Протруювання насіння перед посівом суспензією препарату

(10 л води на 1 т насіння)

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Соняшник

 

1,5 л/га

 

Несправжня борошниста роса,

біла та сіра гнилі, фомоз

Обприскування в період вегетації

 

1,5 л/т

 

Протруювання насіння суспензією препарату перед посівом

 

Цукровий буряк

 

0,4 л/га

 

Борошниста роса, церкоспороз

 

Обприскування в період вегетації

(при появі перших ознак захворювання)

Максимальна кількість обробок — 2. Період очікування до збору врожаю – 30 діб.

Норма витрати робочого розчину 200 - 300 л/га. Препарат придатний для застосування
протягом вегетації на усіх зернових колосових культурах. Оптимальний термін застосування – від початку кущіння до фази другого вузла у зернових. Для захисту соняшника та цукрових буряків
проводять профілактичне обприскування. На цукрових буряках застосовують при появі перших
ознак хвороби. Перед використанням ДЕЗАРАЛ ретельно перемішати у каністрі.

 

Обробку доцільно проводити при температурі в межах від +15 до +25 °С та оптимальній вологості по-вітря. Суміші з рідкими азотними добривами сприяють підвищенню ефективності дії препарату, але необхідно остерігатися підвищених температур, щоб уникнути опіків.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малоток-сичний). Строк виходу людей для проведення механі-зованих робіт – 3 доби, для ручних робіт – встановлювати не потрібно.

 

Широкий спектр захисної дії;

високоефективний проти багатьох збудників

грибкових хвороб;

протруйник з високоефективним захистом насіння і сходів рослин;

добре змішується з іншими засобами захисту рослин;

економічність та рентабельність застосування.

 

Упаковка. 5 л.

 

Системный фунгицид и Протравитель для защиты посевов зерновых колосовых культур. ДЕЗАРАЛ - надежный препарат профилактической и лечебной действия против многих грибковых болезней листьев, стеблей и колоса, а также Протравитель с широким спектром действия.

 

Действующее вещество. карбендазим, 500 г / л.

Форма препарата. Концентрат суспензии.

Химическая группа. Производные дитиокарбаминовои кислоты.

Совместимость. Хорошо смешивается с другими средствами защиты растений, однако в каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

 

Механизм действия оказывает системного действия. Карбендазим - ингибитор грибов-патогенов на всех фазах их развития. ДЕЗАРАЛ подавляет развитие возбудителей болезней на ранней стадии, защищая растение от внутренних и внешних инфекций, передающихся через семена и почву.

Спектр действия. Мучнистая роса, септориоз, пятнистость листьев, альтернариоз, церкоспороз, корневые гнили.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Зерновые колосовые (яровые, озимые)

 

0,5 л / га

 

Мучнистая роса, септориоз, гельминто-

спориоз, ржавчина, церкоспорельоз, корневые гнили, плесневение, пятнистости и другие

Опрыскивание в период вегетации

(После окончания кущения

до появления 2-го узла)

1,5 л / т

 

Головневые болезни, фузариоз, снежная плесень, корневые гнили и другие

 

Протравливание семян перед посевом суспензией препарата

(10 л воды на 1 т семян)

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Подсолнечник

 

1,5 л / га

 

Ложная мучнистая роса,

белая и серая гнили, фомоз

Опрыскивание в период вегетации

 

1,5 л / т

 

Протравливание семян суспензией препарата перед посевом

 

Сахарная свекла

 

0,4 л / га

 

Мучнистая роса, церкоспороз

 

Опрыскивание в период вегетации

(При появлении первых признаков заболевания)

Максимальное количество обработок - 2. Период ожидания до сбора урожая - 30 суток.

Норма расхода рабочего раствора - 200 - 300 л / га. Препарат пригоден для применения
течение вегетации на всех зерновых колосовых культурах. Оптимальный срок применения - от начала кущения до фазы второго узла в зерновых. Для защиты подсолнечника и сахарной свеклы
проводят профилактическое опрыскивание. На сахарной свекле применяют при появлении первых
признаков болезни. Перед вы использованием ДЕЗАРАЛ тщательно перемешать в канистре.

 

Обработку целесообразно проводить при температуре в пределах от +15 до +25 ° С и оптимальной влажности по-воздух. Смеси с жидкими азотными удобрениями способствуют повышению эффективности препарата, но необходимо остерегаться повышенных температур, чтобы избежать ожогов.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малоток-сичному). Срок выхода людей для проведения механики циализированных работ - 3 суток, для ручных работ - устанавливать не нужно.

 

Широкий спектр защитного действия;

высокоэффективный против многих возбудителей

грибковых болезней;

Протравитель с высокоэффективной защитой семян и всходов растений;

хорошо смешивается с другими средствами защиты растений;

экономичность и рентабельность применения.

 

Упаковка. 5 л.