РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ДЕСИКАНТ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Препарат контактної дії для десикації посівів сільськогосподарських культур.

 

Діюча речовина. Дикват, 150 г/л.

Препаративна форма. Водорозчинний концентрат.

Хімічна група. Похідні піридину.

Сумісність. Не рекомендується змішувати з іншими пестицидами на відповідних культурах. Сумісний з сечовиною або аміачною селітрою.

 

Механізм дії. Препарат контактної дії швидко поглинається зеленими частинами рослини. Діюча речовина – дикват – порушує в рослинах процеси фотосинтезу, таким чином руйнуються мембрани клітин, відбувається їх зневоднення та повне висихання.

Спектр дії. Десикація культурних рослин, підсушування насіння та часткове знищення бур’янів.

 

Культура

 

Норма витрати

препарату, л/га

Спосіб, час обробки

 

Строк до збору

врожаю, діб

Соняшник

 

2,0 - 3,0

 

Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків

 

6

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Ріпак озимий, ярий

 

3,0

 

Обприскування посівів

при побурінні 70% стручків культури

7

 

Соя

 

2,0 - 3,0

 

Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів культури

 

6

 

Горох

 

Картопля

 

1,5 - 2,0

 

Обприскування посівів за 10 днів до збирання врожаю

 

7

 

Зернові

 

Обприскування посівів за 2 тижні до збирання врожаю

 

Мак

 

2,0 – 3,0

 

За 7 - 10 днів до збирання врожаю

 

10 - 12

 

 

Максимальна кількість обробок — 1.

Норма витрати робочого розчину. Наземне обприскування – 200 -  300 л/га, авіаційне – 50 л/га.

Обприскування посівів проводять у фазу початку побуріння кошиків. Ступінь десикації залежить від норми витрати препарату, культури, густоти стояння рослин, погодніх умов. Для досягнення найкращого результату необхідно забезпечити якісне покриття рослини робочим розчином.

 

Рекомендується обробляти ввечері або в похмуру погоду, оскільки в спеку дія препарату проявля-

ється швидко, але є менш ефективною. Обробку посівів проводити при настанні фізіологічної стиглості насіння і його вологості не вище 30 - 40%. Обробка в більш ранні строки може призвести до зменшення урожайності та зниження посівних якостей насіння.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).  Строк виходу людей для проведення механізованих робіт – згідно регламенту застосування, для ручних робіт – не встановлюється.

 

Прискорює достигання і сприяє ранньому збиранню врожаю;

швидко розпадається в рослинах на нетоксичні сполуки;

зменшує засміченість продукції;

знижує вологість насіння;

сприяє підвищенню і покращенню якості врожаю.

 

Упаковка. 10 л.
 

Препарат контактного действия для десикации посевов сельскохозяйственных культур.

 

Действующее вещество. Дикват, 150 г / л.

Форма препарата. Водорастворимый концентрат.

Химическая группа. Производные пиридина.

Совместимость. Не рекомендуется смешивать с другими пестицидами на соответствующих культурах. Совместим с мочевиной или аммиачной селитрой.

 

Механизм действия Препарат контактного действия быстро поглощается зелеными частями растения. Действующее вещество - дикват - нарушает в растениях процессы фотосинтеза, таким образом разрушаются мембраны клеток, происходит их обезвоживания и полное высыхание.

Спектр действия. десикация культурных растений, подсушки семян и частичное уничтожение сорняков.

 

Культура

 

Норма расхода

препарата, л / га

Способ, время обработки

 

Срок до сбора

урожая, суток

Подсолнечник

 

2,0 - 3,0

 

Опрыскивание посевов в фазе начала побурение корзин

 

6

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Рапс озимый, яровой

 

3,0

 

Опрыскивание посевов

при побурения 70% стручков культуры

7

 

Соя

 

2,0 - 3,0

 

Опрыскивание посевов в фазе начала побурение бобов нижнего и среднего ярусов культуры

 

6

 

Горох

 

Картофель

 

1,5 - 2,0

 

Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки урожая

 

7

 

Зерновые

 

Опрыскивание посевов за 2 недели до сбора урожая

 

Мак

 

2,0 - 3,0

 

За 7 - 10 дней до уборки урожая

 

10 - 12

 

 

Максимальное количество обработок - 1.

Норма расхода рабочего раствора. Наземное опрыскивание - 200 -   300 л / га, авиационное - 50 л / га.

Опрыскивание посевов проводят в фазу начала побурение корзин. Степень десикации зависит от нормы расхода препарата, культуры, густоты стояния растений, погодных условий. Для достижения наилучшего результата необходимо обеспечить качественное покрытие растения рабочим раствором.

 

Рекомендуется обрабатывать вечером или в пасмурную погоду, поскольку в жару действие препарата проявля-

ется быстро, но является менее эффективной. Обработку посевов проводить при наступлении физиологической спелости семян и его влажности не выше 30 - 40%. Обработка в более ранние сроки может привести к уменьшению урожайности и снижения посевных качеств семян.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).   Срок выхода людей для проведения механизированных работ - согласно регламенту применения, для ручных работ - не устанавливается.

 

Ускоряет созревание и способствует раннему сбору урожая;

быстро распадается в растениях в нетоксичные соединения;

уменьшает засоренность продукции;

снижает влажность семян;

способствует повышению и улучшению качества урожая.

 

Упаковка. 10 л.