РАУНДАП
АГРОХІМІЯ В УРАЇНІ
АГРОХІМІЯГЕРБІЦИДИІНСЕКТИЦИДИДОБРИВАПРОТРУЙНИКИРЕГУЛЯТОРИРОДЕНТИЦИДИПРАЙСКОНТАКТЫ
ЦІЛИТЕЛЬ
КАРТА САЙТА
НОВОСТИ
ДЕСИКАНТ
РАПС-КЛЕЙ
ТАНДЕМ
СЕЛФОС
ГАРТ
ДЕЗАРАЛ
ДЖЕК ПОТ
ЗАХИСНИК
ЗАХИСТ
ТІ РЕКС
ТОП ЕФЕКТ
УНІКАЛЬ
ФУНДАЗИМ
ЦІЛИТЕЛЬ
ОХОРОНА ПРИРОДИ
ПЕСТИЦИДИ
ХІМІЧНИЙ МЕТОД
 
 
 

Комбінований фунгіцид контактно-системної дії для захисту овочевих культур від комплексу хвороб.

 

Діюча речовина. Металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг.

Препаративна форма. Порошок, що змочується.

Хімічна група. Похідні групи ациланінів та дитіокарбалінової кислоти.

Сумісність. Добре змішується з багатьма засобами захисту рослин, проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність.

 

Механізм дії. Має контактно-системну дію. Металаксил швидко поглинається і переноситься всередині рослини, захищаючи її, в т.ч. новий приріст, незалежно від інфекційного навантаження. Він інгібує ріст міцелію в тканинах рослини, попереджує спороутворення та має постінфекційну активність. Манкоцеб – контактний фунгіцид, який забезпечує зовнішній захист рослини, утворюючи на ній «захисну плівку» та водночас є основною ланкою резистентності до інших захворювань.

Спектр дії. Фітофтороз, альтернаріоз, несправжня борошниста роса.

Культура

 

Норма

витрати

препарату, кг/га

Хвороба

 

Спосіб, час обробки

 

Максим.

кратність

обробок

Томати

 

2,5

 

Фітофтороз, альтернаріоз, несправжня борошниста роса

 

Обприскування в період вегетації. Перша

обробка – профілактична за сприятливих для

хвороб кліматичних умов, але до появи симптомів захворювання. Наступні з інтервалом 7 - 10 днів

3

 

До відома споживача. Аналогічні препарати застосовують:

Овочеві (огірки,

картопля,

цибуля, крім «на перо»)

2,5

 

Фітофтороз, альтернаріоз, пероноспороз (несправжня борошниста роса)

 

Обприскування в період вегетації.

Перша обробка – профілактична –

за сприятливих для хвороб кліматичних умов, але до появи симптомів захворювання.

Наступні з інтервалом 10 - 14 днів

3

 

Хміль

 

Несправжня борошниста роса

 

Ріпак (озимий, ярий)

 

Альтернаріоз, сіра гниль, пероноспороз

 

Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання)

 

2

 

Виноград

 

Мілдью, чорна плямистість, сіра та біла гнилі

 

Профілактичні обробки в період активного росту рослин (починаючи з 4-х листків)

з інтервалом 10 - 14 днів, закінчення обробок через 12 - 14 днів після цвітіння

3

 

Максимальна кількість обробок — 3. Період очікування до збору врожаю томатів, картоплі –
14 днів, огірків – 10, ріпаку, цибулі – 30, винограді - 25.

Норма витрати робочого розчину. На польових культурах – 200 - 300 л/га, виноградники та хміль – 600 - 1000 л/га. ЦІЛИТЕЛЬ необхідно використовувати профілактично, тобто до появи видимих симптомів розвитку хвороби на культурних рослинах. Першу обробку доцільно проводити до початку розвитку захворювання, але не пізніше змикання картоплі, томатів та огірків в рядках. Строк останнього обприскування для картоплі, томатів, огірків – припинення активного росту стебла, тобто одразу після закінчення цвітіння. Після останньої обробки препаратом ЦІЛИТЕЛЬ
(не пізніше, ніж через 7 днів) доцільно проводити обприскування контактним фунгіцидом.

ЦІЛИТЕЛЬ можна застосовувати 2 - 3 рази за сезон, з інтервалом між обробками 10 - 14 днів. При високому ризику розвитку хвороби скоротити інтервали між обробками (10 днів). ЦІЛИТЕЛЬ
не змивається дощем після повного висихання обробленої поверхні листя.

 

Технологія якісного приготування і застосування робочого розчину в суміші з мікро- і макродобривами на початку поширення і розвитку хвороб, а також оптимальні погодні умови для проведення захисних заходів – запорука ефективної дії препарату.

 

Токсичність. Класифікація ВООЗ: ІІІ клас (малотоксичний).

Строки виходу людей для проведення механізованих робіт – 3 доби, ручних – 7 діб.

 

Надійний захист від хвороб навіть за несприятливих погодних умов;

підвищує витривалість культури та забезпечує збільшення урожайності;

проникає до необроблених частин рослини, не змивається дощем;

підвищує біологічну якість урожаю бульб картоплі;

забезпечує захист картоплі при зберіганні в сховищах;

не токсичний для бджіл, птахів та довкілля.

 

Упаковка. 1кг, 5 кг.

 

Комбинированный фунгицид контактно-системного действия для защиты овощных культур от комплекса болезней.

 

Действующее вещество. металаксил, 80 г / кг + манкоцеб, 640 г / кг.

Форма препарата. порошок смачивается.

Химическая группа. Походные группы ациланинив и дитиокарбалиновои кислоты.

Совместимость. Хорошо смешивается со многими средствами защиты растений, однако в каждом конкретном случае необходимо проверять препараты на совместимость.

 

Механизм действия. Имеет контактно-системным действием. Металаксил быстро поглощается и переносится внутри растения, защищая ее, в т.ч. новый прирост, независимо от инфекционного нагрузки. Он ингибирует рост мицелия в тканях растения, предотвращает спорообразования и имеет постинфекционной активность. Манкоцеб - контактный фунгицид, который обеспечивает внешнюю защиту растения, образуя на ней «защитную пленку» и одновременно является основным звеном резистентности к другим заболеваниям.

Спектр действия. Фитофтороз, альтернариоз, ложная мучнистая роса.

Культура

 

Норма

расходы

препарата, кг / га

Болезнь

 

Способ, время обработки

 

Максим.

кратность

обработок

Томаты

 

2,5

 

Фитофтороз, альтернариоз, ложная мучнистая роса

 

Опрыскивание в период вегетации. Первая

обработка - профилактическая при благоприятных для

болезней климатических условий, но до появления симптомов заболевания. Следующие с интервалом 7 - 10 дней

3

 

До сведения потребителя. Аналогичные препараты применяют:

Овощные (огурцы,

картофель,

лук, кроме «на перо»)

2,5

 

Фитофтороз, альтернариоз, пероноспороз (ложная мучнистая роса)

 

Опрыскивание в период вегетации.

Первая обработка - профилактическая -

при благоприятных для болезней климатических условий, но до появления симптомов заболевания.

Следующие с интервалом 10 - 14 дней

3

 

Хмель

 

Ложная мучнистая роса

 

Рапс (озимый, яровой)

 

Альтернариоз, серая гниль, пероноспороз

 

Опрыскивание в период вегетации (при появлении первых признаков заболевания)

 

2

 

Виноград

 

Милдью, черная пятнистость, серая и белая гнили

 

Профилактические обработки в период активного роста растений (начиная с 4-х листьев)

с интервалом 10 - 14 дней, окончание обработок через 12 - 14 дней после цветения

3

 

Максимальное количество обработок - 3. Период ожидания до сбора урожая томатов, картофеля -
14 дней, огурцов - 10, рапса, лука - 30, винограде - 25.

Норма расхода рабочего раствора. На полевых культурах - 200 - 300 л / га, виноградники и хмель - 600 - 1000 л / га. ЦЕЛИТЕЛЬ необходимо использовать профилактически, т.е. до появления видимых симптомов развития болезни на культурных растениях. Первую обработку целесообразно проводить до начала развития заболевания, но не позднее смыкания картофеля, томатов и огурцов в строках. Срок последнего опрыскивания для картофеля, томатов, огурцов - прекращение активного роста стебля, то есть сразу после окончания цветения. После последней обработки препаратом ЦЕЛИТЕЛЬ
(Не позднее, чем через 7 дней) целесообразно проводить опрыскивание контактным фунгицидом.

ЦЕЛИТЕЛЬ можно применять 2 - 3 раза за сезон, с интервалом между обработками 10 - 14 дней. При высоком риске развития болезни сократить интервалы между обработками (10 дней). ЦЕЛИТЕЛЬ
не смывается дождем после полного высыхания обработанной поверхности листьев.

 

Технология качественного приготовления и применения рабочего раствора в смеси с микро-и макродобривамы в начале распространения и развития болезней, а также оптимальные погодные условия для проведения защитных мероприятий - залог эффективного действия препарата.

 

Токсичность. Классификация ВОЗ: III класс (малотоксичен).

Сроки выхода людей для проведения механизированных работ - 3 суток, ручных - 7 суток.

 

Надежная защита от болезней даже при неблагоприятных погодных условий;

повышает выносливость культуры и обеспечивает увеличение урожайности;

проникает в необработанных частей растения, не смывается дождем;

повышает биологическую качество урожая клубней картофеля;

обеспечивает защиту картофеля при хранении в хранилищах;

не токсичен для пчел, птиц и окружающей среды.

 

Упаковка. 1кг, 5 кг.